Regulamin

Regulamin serwisu internetowego onmyway.pl

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

Administrator/Usługodawca – Joanna Chmura, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Chmura, z siedzibą w Warszawie (02-972 Warszawa), przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2/152, posiadająca NIP: 8133226701 oraz REGON: 180396449, e-mail: kontakt@onmywa.pl  właściciel i administrator serwisu internetowego onmyway.pl, dostępnego pod adresem https://onmyway.pl/

Abonament/Subskrypcja – opłata ustalona w Cenniku ponoszona przez Użytkownika w zamian za możliwość korzystania z Usług świadczonych odpłatnie przez wskazany Okres Subskrypcji.

Cennik – udostępniana w Serwisie informacja o opłatach należnych Administratorowi za świadczone na rzecz Użytkownika odpłatne Usługi.

Formularz Zamówienia – Usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi interaktywnego formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie, umożliwiającego złożenie zamówienia na Usługi odpłatne lub zamówienia Vouchera uprawniającego do dostępu do Usług odpłatnych w określonym na Voucherze zakresie. Do złożenia zamówienia niezbędne jest ponadto zaakceptowanie Regulaminu, stanowiącego integralną część Umowy.

Hasło – ciąg znaków ustalonych przez Użytkownika w toku procesu Rejestracji, niezbędny do założenia Konta Użytkownika i logowania się do Konta Użytkownika.

Konsument – Użytkownik będący konsumentem, rozumianym jako osoba fizyczna zawierająca Umowę w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu prowadzonej działalności ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto Użytkownika/Konto – dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz Hasła) miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie. Konto Użytkownika jest uruchamiane po dokonaniu Rejestracji i jego założenie jest niezbędne do wykupienia  Abonamentu za Usługę odpłatną.

Login – indywidualna nazwa Użytkownika ustalona przez Użytkownika w toku procesu Rejestracji, niezbędna do założenia Konta Użytkownika i logowania się do Konta Użytkownika.

Materiały – wszelkie zbiory informacji, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Administratora na Stronie Internetowej Serwisu, w szczególności w formie artykułów, kursów, szkoleń, nagrań video i audio, materiałów informacyjnych oraz e-booków.

Newsletter – bezpłatna Usługa świadczona przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika na jej świadczenie, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Użytkownika na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych z Serwisem, w szczególności informacji o Usługach, ciekawych i inspirujących treściach, nowościach i promocjach w Serwisie.

Okres Subskrypcji – oznaczony czas, przez jaki Użytkownik może korzystać z Usług odpłatnych w ramach wykupionej Subskrypcji.

Płatność cykliczna – opłata pobierana automatycznie z karty płatniczej Użytkownika, z uwagi na odnowienie się Okresu Subskrypcji, w związku z korzystaniem z usługi Subskrypcji Autoodnawialnej.

Polityka Prywatności – oznacza dokument dostępny w Serwisie pod adresem https://onmyway.pl/polityka-prywatnosci/ określający zakres oraz sposób przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników w ramach Serwisu, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.

Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierająca z Usługodawcą Umowę.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu internetowego onmyway.pl, określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, Rejestracji, świadczenia Usług przez Administratora, zawierania Umów oraz procedury reklamacyjnej.

Rejestracja – czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie, niezbędna do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika i Usług świadczonych odpłatnie, polegająca na rejestracji danych Użytkownika w Serwisie, który zostaje zakończony aktywowaniem Konta Użytkownika. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić wszystkie oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego, będącego zarazem Formularzem Zamówienia na Usługi świadczone odpłatnie.

Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Administratora za pomocą sieci Internet, dostępny pod adresem https://onmyway.pl/, za pośrednictwem którego Administrator świadczy Usługi, zawierający teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent – zgodnie z aktualną ofertą Usługodawcy, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Usług, w szczególności zawarcia Umowy na odpłatne korzystanie z niego i dostępnych w Serwisie Materiałów.

Strona Internetowa Serwisu – strona internetowa, na której prowadzony jest Serwis.

Subskrypcja Autoodnawialna – rodzaj Subskrypcji, który zakłada automatyczne odnawianie Okresu Subskrypcji na nowe Okresy Subskrypcji.

Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem.

Usługi – świadczenia Usługodawcy, mające charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, w postaci odpłatnych lub nieodpłatnych usług, w szczególności aplikacje, narzędzia oraz inne funkcjonalności i Materiały, udostępniane drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług lub odwiedza Serwis, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Voucher – elektroniczny voucher upominkowy dostępny w Serwisie, składający się z ustalonego ciągu znaków, z wykorzystaniem którego możliwy jest dostęp do odpłatnych Usług Serwisu, o określonym zakresie i wartości, niepodlegający zamianie na inne świadczenie (w tym w szczególności na

świadczenie pieniężne). Warunki nabycia Vouchera oraz jego wykorzystania w Serwisie, w tym okres

ważności Vouchera, są każdorazowo określone w momencie jego wydania.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Administrator. Serwis jest udostępniany przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu, w tym zasady i warunki świadczenia Usług za jego pośrednictwem. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności: rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia Usług, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu oraz świadczeniem Usług, warunki odstąpienia od Umowy, tryb postępowania reklamacyjnego, jak i zasady ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników, w tym składających zamówienia na Usługi odpłatne. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 3. Każda osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej, wskazanych w zakładce „Kontakt” Serwisu.
 4. Administrator udostępnia Regulamin nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, spełniającego wymogi techniczne wskazane w § 3.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed skorzystaniem z Usług lub złożeniem zamówienia na Usługi odpłatne każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać z Usług, w tym składać zamówienia na Usługi odpłatne.
 6. Serwis świadczy Usługi bezpłatne oraz odpłatne. W przypadku Usług o charakterze odpłatnym niezbędne jest dokonanie ich zamówienia poprzez prawidłowe wypełnienie i złożenie Formularza Zamówienia, będącego jednocześnie formularzem Rejestracji, przy czym Umowa zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika Formularza Zamówienia (w tym dokonania Rejestracji), zaakceptowania postanowień Regulaminu oraz dokonania płatności za wybrany Abonament lub Voucher.
 7. Wszelkie zawarte w Serwisie treści objęte jego tematyką mają charakter wyłącznie informacyjny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Materiałów informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Działania lub zaniechania podejmowane w oparciu o te treści mogą spowodować także powstanie szkód w zakresie w jakim treści mogą nie uwzględniać specyficznych, indywidualnych okoliczności danego przypadku, w związku z czym ich podejmowanie nie jest rekomendowane bez konsultacji z uprawnionym specjalistą, który takie okoliczności uwzględni. Materiały mają na celu przedstawienie i przekazanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności ich autora, obejmujących metodologię działania z zakresu tej dziedziny, której dotyczą Materiały. Zarówno Autor jak i Usługodawca nie gwarantują Użytkownikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką danego Materiału, zaś Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, informacji, wiedzy i sugestii. Należy mieć na uwadze, iż zarówno treść jak i forma Materiałów nie jest terapią lub leczeniem, nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, czy też farmakologicznego oraz mają charakter wyłącznie edukacyjny. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik, korzystając z Serwisu, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w jego oraz poszczególnych treści zamieszczonych w Serwisie treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania.
 8. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym ingerowanie w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp., jak również korzystanie z jakichkolwiek programów/skryptów zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Serwisu takich jak wirusy, boty, etc. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, powstałymi na skutek korzystania przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.
 9. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób.
 10. Użytkownik korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Materiały, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę Materiałów ani w mechanizm działania Serwisu.
 11. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia, znaki towarowe Serwisu, Usługodawcy, Materiałów czy Usług, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej – podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Z zastrzeżeniem zdania następnego Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Materiałów ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Korzystanie z wszelkich treści udostępnianych w Serwisie, w tym Materiałów, w szczególności ich powielanie i rozpowszechnianie, dozwolone jest jedynie w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 12. Serwis jest udostępniany Użytkownikom na terytorium Rzeczypospolitej Polski, przy czym Administrator dokłada starań, aby Serwis był dostępny na całym świecie, przy czym nie gwarantuje prawidłowości jego funkcjonowania poza granicami Rzeczypospolitej Polski.
 13. Materiały dostępne w Serwisie mogą być zmienne w czasie, przy czym Administrator dołoży starań aby rozszerzać zbiór Materiałów, jednak nie może wykluczyć sytuacji, w której niektóre Materiały ujęte w Serwisie staną się niedostępne.
 14. Administrator dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu, w tym poszczególnych Usług, w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu.
 15. Administrator dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Niemniej Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów lub Przedsiębiorców wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 16. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.
 17. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 385¹ do 385³), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, a które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach Serwisu, w tym dostępu do Materiałów, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 2. urządzenie (np. komputer, laptop, smartfon, tablet lub inne urządzenie multimedialne obsługujące protokół HTTPS) z dostępnym połączeniem z siecią Internet;
 3. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www, obsługującej język oprogramowania JavaScript: Mozilla Firefox w wersji 114.0.2 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 114.0.5735.134 i wyższej, Safari w wersji 15.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 113.0.1774.50 i wyższej;
 4. posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e-mail);
 5. Adobe Flash Player lub inna wtyczka (plugin) zainstalowana w przeglądarce internetowej zapewniająca możliwość odtwarzania animacji wykonanej w technologii Flash;
 6. włączona obsługa Cookies, JavaScript;
 7. ewentualnie oprogramowanie do odtwarzania plików w formacie pdf (w tym w ramach Voucherów). W przypadku jeśli w ramach Materiałów dostępnych w Serwisie niezbędne będzie posiadanie przez Użytkownika innego oprogramowania lub aplikacji, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony w stosownym komunikacie, dostępnym przy danym Materiale.
 8. W przypadku niespełniania przez urządzenie lub oprogramowanie Użytkownika wymagań technicznych opisanych powyżej, Serwis lub poszczególne jego elementy, w tym Vouchery lub Materiały mogą nie działać prawidłowo.
 9. Usługodawca nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Użytkownik korzystający z Serwisu, w tym z Materiałów i Voucherów, ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).

§ 4. Rodzaj i zakres Usług

 1. Serwis oferuje zarówno Usługi bezpłatne, jak i odpłatne.
 2. Usługi bezpłatne polegają na możliwości korzystania z informacji i Usług ogólnie dostępnych w Serwisie bez konieczności jakiejkolwiek Rejestracji w systemie lub składania Formularza Zamówienia na Usługi odpłatne, jednakże w razie chęci otrzymywania dodatkowych bezpłatnych informacji przesyłanych przez Usługodawcę w formie Newslettera na wskazany przez Użytkownika adres mailowy, konieczne jest dokonanie zapisu na Newsletter, zgodnie z ust. 13 poniżej.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.
 4. W celu założenia Konta (Rejestracji) w Serwisie należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz Zamówienia na Usługi odpłatne/Voucher (wszystkie pola Formularza Zamówienia, chyba że dane pole jest opcjonalne), będący jednocześnie formularzem Rejestracji, oraz wysłać go drogą elektroniczną do Administratora poprzez wybór odpowiedniej funkcji w Formularzu Zamówienia. Użytkownik może być zobowiązany do użycia linka aktywacyjnego przesłanego przez Administratora na wskazany przez niego adres e-mail w celu aktywacji Konta.
 5. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w Formularzu Zamówienia/Rejestracji. Użytkownik oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu zamówienia/Rejestracji są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić Rejestrację/złożenie zamówienia Użytkownika od uwiarygodnienia podanych przez niego danych.
 6. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w Formularzu Zamówienia. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien zaktualizować swój profil na Koncie Użytkownika, przy czym dane oznaczone w Formularzu Zamówienia jako obowiązkowe, nie mogą być przez Użytkownika usuwane w trakcie korzystania z usług Serwisu, a w takiej sytuacji Użytkownik może usunąć całe Konto.
 7. Podane przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracyjnego dane, w tym dane osobowe, będą przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w § 11 poniżej oraz w Polityce Prywatności Serwisu, dostępnej na stronach internetowych Serwisu.
 8. Każda osoba/podmiot może utworzyć tylko jedno Konto, niedopuszczalne jest odstępowanie, użyczanie, odsprzedawanie ani w żaden inny sposób zbywanie swojego Konta innym osobom bądź przekazywania innym osobom Hasła lub Loginu do swojego Konta. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik loguje się do Serwisu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać Hasła dostępu do Serwisu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Użytkownika adresu e-mail do komunikacji z Użytkownikiem w celu weryfikacji statusu jego Konta, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i/lub świadczeniem przez Administratora Usług na rzecz Użytkownika w ramach Serwisu (w szczególności do wysyłania powiadomień o istotnych zmianach w Serwisie lub komunikatów o stanie technicznym Serwisu, zmianie Regulaminu, itp.).
 10. Usługa elektroniczna Konto jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@onmyway.pl lub pisemnie na adres: Joanna Chmura, 02-972 Warszawa, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2/152. Po otrzymaniu takiej prośby, Administrator usunie wskazane Konto w czasie nie dłuższym niż 14 dni, przy czym jeśli Użytkownik złożył zamówienie na odpłatne Usługi, nie odstępując od zawartej Umowy w trybie wskazanym w § 8, Administrator sugeruje aby usunąć Konto po zakończeniu realizacji Abonamentu, gdyż usunięcie Konta uniemożliwi Użytkownikowi dalsze korzystanie z Usługi, zaś późniejsza ponowna Rejestracja Konta nie powoduje przywrócenia możliwości korzystania z Abonamentu. Usunięcie Konta następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.
 11. Korzystanie z Usługi elektronicznej Formularz Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika wybranego Abonamentu/Vouchera lub rozpoczęcia jego uzupełniania danymi Użytkownika. Złożenie zamówienia na odpłatne Usługi lub Voucher za pomocą Formularza Zamówienia następuje po prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Zamówienia i kliknięciu odpowiedniego pola („Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, „Wyślij zamówienie” lub innego analogicznego).
 12. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie (z zastrzeżeniem obowiązku zapłaty za wybrany Abonament lub Voucher po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia) oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia na odpłatne Usługi za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia na odpłatne Usługi za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
 13. Korzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter następuje po podaniu przez Użytkownika w formularzu „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu adresu poczty elektronicznej Użytkownika, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu odpowiedniego pola („Zapisz się” lub innego analogicznego). Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia lub Formularza kontaktowego. Po zapisaniu się przez Użytkownika na Newsletter, Administrator wysyła na adres e-mail wskazany przez Użytkownika link aktywacyjny. Użytkownik powinien dokonać potwierdzenia zapisu poprzez kliknięcie w link przesłany na swój adres e-mail.
 14. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisania się z Newslettera poprzez kliknięcie w otrzymanej wiadomości wskazanego linku „Zrezygnuj z subskrypcji” (lub innego analogicznego). W takim przypadku dane Użytkownika zostaną automatycznie usunięte z listy subskrybentów Newslettera. W celu rezygnacji z otrzymywania Newslettera Użytkownik może ponadto skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@onmyway.pl.
 15. Usługi odpłatne polegają na udostępnieniu Użytkownikowi, który złożył Formularz Zamówienia i dokonał opłaty za wybrany Abonament lub Voucher zgodnej z Cennikiem, całości Materiałów zamieszczonych w Serwisie przez okres trwania Abonamentu/Vouchera. Dostęp do Materiałów jest w takim przypadku możliwy za pośrednictwem Serwisu po zalogowaniu do swojego Konta w Serwisie.
 16. Skorzystanie z Usługi odpłatnej jest możliwe wyłącznie po prawidłowym złożeniu Formularza Zamówienia, w tym dokonaniu Rejestracji w Serwisie i wniesieniu opłaty za Abonament/Voucher zgodnej z Cennikiem.
 17. Użytkownik ma możliwość wyboru okresu trwania Abonamentu (Okresu Subskrypcji) poprzez subskrypcję czasową o okresach trwania: miesiąc rozumiany jako 4 tygodnie lub rok rozumiany jako 52 tygodnie. Odnowienie Subskrypcji nastąpić może poprzez złożenie kolejnego zamówienia przez Użytkownika lub wykupienia Vouchera, a także poprzez wykorzystanie Subskrypcji Autoodnawialnej (na zasadach wskazanych w § 6 B poniżej), przy czym moment przedłużenia zależy od terminu zamówienia i dokonania opłaty przez Użytkownika (w przypadku złożenia zamówienia przed zakończeniem Subskrypcji zostanie ona przedłużona na kolejny okres po wygaśnięciu poprzedniej aktywnej Subskrypcji na tym koncie Użytkownika).
 18. W celu dokonania zamówienia należy wypełnić wszystkie oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe pola Formularza Zamówienia. Prawidłowo wypełniony Formularz Zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną do Administratora poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu Zamówienia.
 19. Po zakończeniu procesu składania zamówienia i po pozytywnym wyniku autoryzacji płatności za pośrednictwem systemów płatności dostępnych w Serwisie, niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 72 godzin, Użytkownik otrzymuje dostęp do wykupionych Usług odpłatnych.
 20. W przypadku Usług o charakterze odpłatnym Umowa zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia i złożenia przez Użytkownika Formularza Zamówienia oraz dokonania płatności za wybrany Abonament/Voucher.
 21. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług świadczonych odpłatnie po wpisaniu swojego Loginu i Hasła w oknie logowania umieszczonym na Stronie Internetowej Serwisu.
 22. Usługę uważa się za dostarczoną:
 23. w przypadku Usługi stanowiącej usługę cyfrową – w chwili, gdy Użytkownik lub wybrane przez Użytkownika fizyczne lub wirtualne urządzenie uzyska dostęp do tej Usługi realizowanej poprzez Serwis;
 24. w przypadku Usługi stanowiącej treść cyfrową – w chwili, gdy Usługa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Usługi lub pobranie Usługi, zostały udostępnione Użytkownikowi lub wybranemu przez Użytkownika fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, lub gdy Użytkownik lub takie urządzenie, uzyskali dostęp do tej Usługi.
 25. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Usługi, Użytkownik wzywa go do jej dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Usługi niezwłocznie od otrzymania wezwania lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Usługodawcę i Użytkownika terminie, Użytkownik może odstąpić od Umowy.
 26. Użytkownik może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Usługi, jeżeli:
 27. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Usługodawca nie dostarczy Usługi, lub
 28. Użytkownik i Usługodawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Usługodawca nie dostarczył jej w tym terminie.
 29. Administratorowi przysługuje prawo do czasowego zablokowania Konta lub Usługi (odpowiednio bezpłatnej lub odpłatnej) lub rozwiązania Umowy w przypadku, gdy Użytkownik podejmuje działania (lub wykorzystuje Konto) w sposób rażąco sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym Użytkownik nie uiścił opłaty za Subskrypcję, jak również gdy zablokowanie dostępu do Konta lub Usług Serwisu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa.
 30. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika lub Usługi z wymienionych w ust. 25 przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika lub Usługi. Administrator zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika, Usługi lub wypowiedzeniu Umowy drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika na jego profilu w ramach Konta Użytkownika.

§ 5. Umowa o świadczenie Usług

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług:
 2. nieodpłatnych następuje każdorazowo z chwilą skorzystania przez Użytkownika z danej Usługi nieodpłatnej dostępnej w Serwisie;
 3. odpłatnych następuje w wyniku skutecznie złożonego przez Użytkownika Formularza Zamówienia, w tym Rejestracji, oraz dokonania opłaty za Abonament/Voucher zgodnej z Cennikiem.
 4. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że wskazana w Serwisie oferta takiej Usługi stanowi inaczej.
 5. Umowa o świadczenie Usług odpłatnych zawierana jest na czas określony zgodny z ofertą przyjętą przez Użytkownika, wskazany w wybranym przez Użytkownika Abonamencie/Voucherze (np. 1 lub 12 miesięcy), z zastrzeżeniem postanowień § 6 B określających zasady przedłużania Okresu Subskrypcji w ramach Subskrypcji Autoodnawialnej.
 6. Dostęp do Usługi odpłatnej wygasa po upływie przewidzianego z góry okresu Subskrypcji (Abonamentu) i nie podlega automatycznemu przedłużeniu (z zastrzeżeniem postanowień § 6 B określających zasady przedłużania Okresu Subskrypcji w ramach Subskrypcji Autoodnawialnej). W przypadku jeśli Użytkownik chciałby przedłużyć Abonament, powinien dokonać nowego zamówienia, składając w tym celu nowy Formularz Zamówienia, zgodnie z procedurą wskazaną w § 4 powyżej.
 7. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług bezpłatnych zawartą na czas nieokreślony, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 8. Niezależenie od innych postanowień Regulaminu, Administrator może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług bezpłatnych zawartą na czas nieokreślony, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności w przypadku, gdy postanowi zakończyć świadczenie usług objętych tą Umową lub postanowi zakończyć świadczyć je bezpłatnie.
 9. Użytkownik może złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych, doręczając je do Administratora w dowolnej w formie, w tym w postaci korespondencji email na adres kontakt@onmyway.pl. Procedura ta ma odpowiednie zastosowanie w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Administratora, przy czym Administrator wykorzystuje w tym celu dane teleadresowe Użytkownika podane przez niego w trakcie procedury Rejestracji lub zapisu na daną Usługę lub informuje publicznie wszystkich Użytkowników poprzez Strony Internetowe Serwisu (w szczególności w przypadku, gdy Usługodawca zamierza zakończyć świadczenie danej Usługi bezpłatnej).

§ 6. Abonament i płatności

 1. Korzystanie z Usług świadczonych odpłatnie wymaga opłacenia Abonamentu/Vouchera przez Użytkownika zgodnie z aktualnym Cennikiem. Opłaty są pobierane z góry, w kwotach odpowiadających cenie danej Subskrypcji/Vouchera, wybranej przez Użytkownika w procesie składania Formularza Zamówienia.
 2. Abonament nie obejmuje kosztów uzyskania przez Użytkownika dostępu do Internetu, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Administratora. Jednostkowa kwota Abonamentu/Vouchera, wraz z podatkiem VAT, wraz z łączną kwotą obejmującą cały okres objęty Abonamentem/Voucherem, są określone w Cenniku dostępnym w Serwisie i stanowi całość zobowiązań Użytkownika.
 3. Ceny podawane w Cenniku są wiążące w chwili złożenia przez Użytkownika Formularza Zamówienia. Po prawidłowym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Abonamentów/Voucherów lub Usług (z zastrzeżeniem postanowień § 6 B określających zasady korzystania z Subskrypcji Autoodnawialnej).
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość prowadzenia akcji promocyjnych, w szczególności możliwość stosowania cen promocyjnych w ramach Abonamentu, udzielania rabatów, kodów zniżkowych, Voucherów, itp. w wybranych przez siebie okresach. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na złożone przez Użytkownika zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności na ceny Abonamentu/Vouchera, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach przez cały okres trwania Abonamentu/Vouchera zakupionego przez Użytkownika.
 5. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji lub informacje w Serwisie nie stanowią inaczej.
 6. W celu dokonania opłaty za wybrany Abonament/Voucher z tytułu zawarcia Umowy na odpłatne Usługi Administrator udostępnia Użytkownikowi systemy płatności internetowe realizowane za pośrednictwem platformy internetowych płatności Przelewy24, tj.: szybkie przelewy online, blik, karty płatnicze. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy cała płatność dokonywana jest z wykorzystaniem Vouchera, płatność za Usługi odpłatne realizowana jest na rzecz Administratora w formie transakcji internetowej poprzez operatora świadczącego obsługę płatności online, o których mowa powyżej, tj.: PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, wpisana do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014. Płatności za Usługi zakupione w Serwisie odbywają się na zasadach i zgodnie z regulaminem usługi określonych przez ich dostawcę, a dostępnego na stronach http://www.przelewy24.pl/regulamin.
 7. Po wyborze płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu Przelewy24 jako metody płatności Użytkownik zostanie przekierowany do formularza zapłaty Przelewy24, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Użytkownika regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez Przelewy24 jako agenta rozliczeniowego.
 8. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Usługodawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Przelewy24) za złożone zamówienie w terminie 3 dni od złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 10. Usługodawca po realizacji zamówienia wysyła Użytkownikowi potwierdzenie złożenia zamówienia lub na życzenie Użytkownika – fakturę VAT (jeżeli Użytkownik zaznaczył w Formularzu Zamówienia taką opcję) w formie elektronicznej na adres email wskazany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 11. Uregulowanie przez Użytkownika płatności za Abonament/Voucher nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, do Materiałów ani wszelkich innych publikacji i treści zamieszczonych w Serwisie.

§ 6A. Zakup i realizacja Vouchera

 1. Administrator  na stronach Serwisu udostępnia możliwość zakupu Voucherów na wskazane kwoty i okresy trwania Abonamentu.
 2. Zakup Voucherów następuje poprzez:
  • wybór rodzaju i wartości Vouchera spośród opcji udostępnianych w Serwisie;
  • wpisanie adresu e-mail, na który ma zostać wysłany Voucher;uzupełnienie danych w Formularzu Zamówienia, przy czym do zakupienia Vouchera niezbędne jest posiadanie Konta w Serwisie lub założenie go w procesie zakupu Vouchera;
  • złożenie prawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia;
  • dokonanie płatności za Voucher, przy czym do płatności za Vouchery stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 powyżej.
 3. Po prawidłowym złożeniu Formularza Zamówienia i dokonaniu płatności, na podany przez Użytkownika adres mailowy odbiorcy Vouchera, zostaje wysłany Voucher w postaci elektronicznego pliku pdf.
 4. W jednym zamówieniu można kupić tylko 1 Voucher. W przypadku, gdy Użytkownik chciałby zamówić więcej niż 1 Voucher, należy to zrobić w osobnych zamówieniach lub skontaktować się z Administratorem w formie elektronicznej na adres kontakt@onmyway.pl.
 5. Z momentem kliknięcia na przycisk „Kupuję i płacę” (lub analogicznego) pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta umowa dotycząca zakupu Vouchera. Do takiej umowy odpowiednio stosuje się postanowienia § 4 i 5 oraz 7-13 niniejszego Regulaminu. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika wynikających z takiej umowy to czas do dokonania zapłaty za Voucher lub do rozwiązania umowy dotyczącej zakupu Vouchera zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w zależności od tego, co będzie mieć miejsce wcześniej.
 6. W celu realizacji zakupionego Vouchera należy:
  • wejść na strony Serwisu i wybrać Abonament, którym Użytkownik jest zainteresowany;
  • uzupełnić dane a następnie kliknąć w przycisk „Posiadam kod rabatowy” oraz podać kod z Vouchera;w przypadku, gdy dany Voucher obejmuje kwotę/Abonament mniejszy niż Abonament, który Użytkownik chciałby zakupić, Użytkownik wykorzystuje Voucher na jego kwotę nominalną zgodnie z pkt. b powyżej, co spowoduje automatyczne obniżenie ceny wybranego Abonamentu o wartość Vouchera, zaś powstałą różnicę Użytkownik dopłaca zgodnie z procedurą opisaną w § 6 powyżej;  
  • po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu na okres trwania Abonamentu objętego Voucherem.
 7. Administrator nie zwraca, ani w żaden inny sposób nie refunduje różnicy pomiędzy ceną wybranego Abonamentu, a kosztem wykorzystywanego do opłaty za wybrany Abonament Vouchera. 
 8. Voucher może zostać przekazany dowolnej osobie, z tym zastrzeżeniem, że wykorzystać go może tylko jedna osoba i tylko jeden raz, nie więcej jednak niż do wartości nominalnej zapisanej na Voucherze i nie później niż przed upływem jego terminu ważności.
 9. Voucher nie stanowi samodzielnego Abonamentu – zastępuje on jedynie środki pieniężne o wartości nominalnej w nim zapisanej i umożliwia dokonanie płatności za wybrany Abonament.
 10. Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent rzeczowy ani pieniężny (w całości lub w części) ani na żadną inną formę rekompensaty poza uprawnieniem do jego realizacji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wartość Vouchera nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych użytkownika będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, przyznanych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa, szczególnie w zakresie reklamacji nienależycie spełnionego świadczenia albo prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 11. W przypadku konieczności dokonania przez Administratora zwrotu środków za Abonament opłacony z wykorzystaniem Vouchera, Administrator dokonuje zwrotu uiszczonej ceny na Voucher. W przypadku gdy Abonament opłacony był częściowo przy pomocy innego sposobu płatności, pozostała część ceny zwracana jest zgodnie z wybranym przez użytkownika sposobem płatności lub też w inny uzgodniony z użytkownikiem sposób. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, przyznanych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 12. Vouchery nie łączą się z promocjami i rabatami uzyskanymi przez użytkownika z innego tytułu, chyba że warunki odrębnej promocji lub rabatu przyznanego przez Usługodawcę stanowią inaczej.
 13. Do umowy o zakup Vouchera stosuje się postanowienia dotyczące Umowy o świadczenie Usług, chyba że z postanowień niniejszego Regulaminu wprost wynika co innego.

§ 6B. Subskrypcja Autoodnawialna

 1. Subskrypcja Autoodnawialna jest formą odpłatnej Usługi dostępu do Materiałów świadczona, na życzenie Użytkownika, przez kolejne automatycznie odnawiane Okresy Subskrypcji, na podstawie realizowanych Płatności cyklicznych. Usługa Subskrypcji Autoodnawialnej jest świadczona wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy wybrali sposób płatności kartą płatniczą. Nie ma możliwości uiszczania Płatności cyklicznych za pomocą innych metod płatności (np. przelewem).
 2. Użytkownik może zakupić Subskrypcję Autoodnawialną, która jest zawierana na wybrany Okres Subskrypcji, jednak po jego upływie Subskrypcja nie wygasa i odnawia się na następny Okres Subskrypcji w sposób automatyczny – do momentu anulowania Subskrypcji za pomocą odpowiedniej funkcjonalności w koncie Użytkownika. Użytkownik może anulować Subskrypcję i dalsze jej odnawianie w dowolnym momencie przy czym nie później niż przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Subskrypcji. W celu rezygnacji z dalszego odnawiania Subskrypcji Użytkownik może skorzystać z odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w Serwisie lub wysyłając odpowiednią prośbę na adres e-mail: kontakt@onmyway.pl nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Subskrypcji.
 3. W przypadku anulowania Subskrypcji Autoodnawialnej Subskrypcja wygasa w ostatnim dniu Okresu Subskrypcji, a Użytkownik traci dostęp do Materiałów następnego dnia po wygaśnięciu Subskrypcji.
 4. Płatność za kolejne Okresy Subskrypcji w ramach Subskrypcji Autoodnawialnej jest realizowana poprzez automatyczne pobranie kwoty z karty płatniczej, w wysokości zgodnej z ofertą zakupu, w związku z odnowieniem się Okresu Subskrypcji. Pobieranie środków z karty płatniczej następuje do chwili anulowania Subskrypcji Autoodnawialnej przez Użytkownika na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 5. Zamówienie Subskrypcji Autoodnawialnej realizowanej na podstawie Płatności cyklicznych stanowi jednoczesne wyrażenie zgody przez Użytkownika na powiązanie jego Konta z ciągiem znaków identyfikujących kartę płatniczą i umożliwiających dokonanie kolejnych transakcji. Karta płatnicza jest identyfikowana na podstawie unikalnego numeru oraz ciągu znaków przesyłanych przez serwis rozliczeniowy, umożliwiający dokonanie transakcji.
 6. Autoryzacja transakcji płatności kartą płatniczą dokonywana jest przez dany serwis rozliczeniowy, przy współpracy z bankiem, który wydał kartę płatniczą. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane osobowe, numer karty) przekazywane są bezpośrednio do serwisu rozliczeniowego. Usługodawca nie gromadzi danych dotyczących kart, którymi dokonywane są płatności jak również jakichkolwiek innych danych udostępnianych przez Użytkownika przy dokonywaniu przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego takich płatności za Subskrypcje.
 7. W przypadku realizowania Płatności cyklicznych za Subskrypcję Autoodnawialną wskazana jest opłata należna za dany Okres Subskrypcji. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany cen w trakcie trwania Subskrypcji Autoodnawialnej, jednak zmiana ta będzie dotyczyć wyłącznie Użytkowników, którzy aktywują Subskrypcję Autoodnawialną po dniu podwyższenia opłaty. W przypadku Użytkowników, którzy aktywowali Subskrypcję Autoodnawialną przed dniem podwyższenia opłat, opłata pozostaje bez zmian, z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik anuluje Subskrypcję Autoodnawialną i aktywuje ją ponownie po podwyższeniu opłat (w przypadku powtórnej aktywacji Subskrypcji Autoodnawialnej obowiązuje już nowa opłata). Usługodawca powiadomi Użytkowników o planowanej zmianie cennika opłat najpóźniej na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed wejściem zmiany w życie.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy odnowienia Subskrypcji Autoodnawialnej z powodu likwidacji Usługi lub zaprzestania świadczenia określonych czynności w ramach realizowanej Usługi, o czym Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika, umożliwiając mu jednocześnie ponowne zawarcie Umowy o dostęp do Usługi, zgodnie z ofertą przedstawioną na stronach Serwisu.
 9. W momencie dokonywania Płatności cyklicznych Użytkownik powinien posiadać na rachunku płatniczym przypisanym do podanej karty płatniczej środki pieniężne w kwocie odpowiadającej opłacie za Subskrypcję Autoodnawialną. W przypadku, gdy operacja pobrania środków z karty płatniczej będzie zakończona niepowodzeniem, Usługodawca podejmie jeszcze 3 próby pobrania środków. Jeżeli po 3 próbach stosowna opłata nie zostanie uregulowana, Usługodawca dokona blokady konta Użytkownika na zasadach opisanych w § 4 ust. 25, w związku z czym Użytkownik utraci dostęp do Materiałów (Usługi odpłatnej). Odzyskanie dostępu do Materiałów (Usługi odpłatnej) w ramach Subskrypcji Autoodnawialnej będzie możliwe po uregulowaniu opłat przez Użytkownika.
 10. Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o zmianie karty płatniczej przypisanej do Płatności cyklicznych w ramach Subskrypcji Autoodnawialnej.
 11. Jeżeli Użytkownik korzystający z Subskrypcji Autoodnawialnej nie złoży oświadczenia o rezygnacji z dalszego korzystania z Subskrypcji Autoodnawialnej (poprzez anulowanie Subskrypcji Autoodnawialnej za pomocą odpowiedniej funkcjonalności w Serwisie), Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny Okres Subskrypcji.
 12. W przypadku anulowania Subskrypcji Autoodnawialnej w czasie trwania Okresu Subskrypcji Użytkownik zachowuje prawo do korzystania z Subskrypcji do końca opłaconego Okresu Subskrypcji.

§ 7. Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową na zasadach określonych w szczególności w przepisach Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z których wynika m.in., że:
 2. w przypadku Usługi dostarczanej jednorazowo lub w częściach, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
 3. w przypadku Usługi dostarczanej w sposób ciągły, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową Usługa miała być dostarczana;
 4. Administrator ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spowodowanych niepoinformowaniem Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową oraz nie dostarczeniem ich Konsumentowi przez określony czas, tj.:
  • gdy Umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami – przez czas zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane oraz okoliczności i charakter Umowy,
  • gdy treść cyfrowa lub usługa cyfrowa dostarczane są w sposób ciągły – przez czas ich dostarczania.
 5. Jeżeli Usługa jest niezgodna z Umową Użytkownik może żądać doprowadzenia jej do zgodności z Umową, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Jeżeli z przepisów prawa nie wynika nic innego, Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, chyba że jest to następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika:
 8. w przypadku, gdy Użytkownik nie ma dostępu lub ma znacznie ograniczony dostęp do Internetu;
 9. w przypadku, gdy zakłócenia w korzystaniu z Usług wynikają z działania lub zaniechania Użytkownika sprzecznego z Umową lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 10. w przypadku, gdy nienależyta jakość Usług jest spowodowana przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika bądź dostawcy usługi dostępu do Internetu, z której korzysta Użytkownik.
 11. Konsument ma obowiązek współpracy z Administratorem, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta.

§ 8. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem może zrealizować uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może przybrać dowolną treść pod warunkiem, że będzie jednoznacznie wskazywać wolę odstąpienia od Umowy przez Użytkownika.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu (przy czym nie jest to obowiązkowe), m.in. w następujący sposób:
 4. na adres e-mail: kontakt@onmyway.pl
 5. na adres korespondencyjny: Joanna Chmura, 02-972 Warszawa, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2/152
 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (o zachowaniu terminu decyduje data wysyłki). Odstąpienie od Umowy jest skuteczne od chwili doręczenia Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W razie odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
 8. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Użytkownika oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 9. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Użytkownik wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu przez Usługodawcę – na wyraźną prośbę (żądanie) Użytkownika – świadczenia Usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 11. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności gdy:
 12. Usługodawca wykonał w pełni Usługę przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości;
 13. świadczenie dotyczy dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, który to Użytkownik został poinformowany przez Usługodawcę przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawa odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w w/w ustawie o prawach konsumenta.
 14. W przypadku odstąpienia od Umowy, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Usług i udostępniania ich osobom trzecim.
 15. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Konsumentów jak również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 16. Usługodawca przesyła Użytkownikowi wzór formularza o odstąpieniu od Umowy każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, w formie e-mail na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

§ 9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, realizacji Umowy i świadczenia Usług

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu oraz zobowiązuje się świadczyć Usługi bez wad, zgodnie z zawartą Umową, przy czym na Usługi nie jest udzielana gwarancja, a Usługodawca nie świadczy usług posprzedażowych.
 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Administratora lub nierealizowania ich zgodnie z zawartą Umową lub Regulaminem, jak również w przypadku nieprawidłowości w funkcjonowania Serwisu, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu lub świadczenia przez Administratora Usług Użytkownik może zgłaszać w formie pisemnej na adres: Joanna Chmura, 02-972 Warszawa, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2/152 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@onmyway.pl. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej nadania do Usługodawcy potwierdzoną stemplem pocztowym lub datę jej elektronicznego zgłoszenia.
 4. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 30 dni licząc od daty zaistnienia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu lub Usługi. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W reklamacji Użytkownik powinien podać: oznaczenie Użytkownika (w szczególności imię̨ i nazwisko), adres do korespondencji (pocztowej) lub elektronicznej, a także wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja, lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację i   określenie zakresu żądania przez Użytkownika składającego reklamację.
 6. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 7. Administrator rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowy sposób, określony w ust. 3 i 4 powyżej i spełniającej wymogi wskazane w ust. 5 powyżej. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 8. Usługodawca przekaże Użytkownikowi odpowiedź na reklamację przy wykorzystaniu tego samego kanału kontaktu, którym posłużył się Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zaznaczy, że chce otrzymać odpowiedź na reklamację za pomocą innego kanału kontaktu  i wskaże jego rodzaj. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na trwałym nośniku.
 9. Decyzja Administratora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Użytkownik, będący Konsumentem, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Usługodawcą Umowy;
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą;
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. oraz http://www.rzu.gov.pl, a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 6. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

§ 11. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w Serwisie, w tym w ramach zawierania Umowy i realizacji Usług, jest Usługodawca.
 2. Usługodawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych, zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem: https://onmyway.pl/polityka-prywatnosci/.
 4. W sprawach związanych z danymi osobowymi Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Joanna Chmura, 02-972 Warszawa, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2/152 lub poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@onmyway.pl.

§ 12. Zmiana Regulaminu i szczegółowych warunków dotyczących świadczenia poszczególnych Usług

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Umowy, w tym Regulaminu, z następujących przyczyn uzasadniających daną zmianę:
 2. zmiana właściwych podatków, w tym stawki podatku od towarów i usług (VAT) stosowanej dla Usług oferowanych w Serwisie;
 3. niedostateczna jakość techniczna Usługi uniemożliwiająca jej prawidłowe udostępnianie;
 4. zaprzestanie świadczenia Usługi;
 5. łączenie lub przejęcie spółek z udziałem Usługodawcy, wymagające reorganizacji jego działalności gospodarczej;
 6. zmiana obowiązujących przepisów prawa lub wejście w życie nowych regulacji prawnych, wydanie decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądu, wymagających dokonania odpowiedniej modyfikacji;
 7. zmiana norm technicznych lub technologii świadczenia Usług oferowanych w Serwisie;
 8. konieczność dostosowania Usług do nowego środowiska technicznego lub do zmian liczby Użytkowników Serwisu;
 9. konieczność wprowadzenia działań zapewniających zachowanie integralności sieci i Usług;
 10. konieczność wprowadzenia działań zapewniających świadczenie Usług na wysokim poziomie jakościowym;
 11. konieczność wprowadzenia działań zapewniających ochronę Usług przed wykorzystywaniem ich w celu sprzecznym z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa;
 12. dodanie nowych Usług i rozwijanie Usług istniejących;
 13. działanie siły wyższej.
 14. Informacja o zmianach, o których mowa w ust. 1 powyżej zostanie przekazana zarejestrowanemu Użytkownikowi za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w procesie Rejestracji, z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmiany następuje z krótszym wyprzedzeniem niż 30 dni lub przed jego wejściem w życie, lub okres taki wynika z decyzji organu administracji publicznej. Ponadto informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Stron Internetowych Serwisu.
 15. Informacja, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostanie przekazana Użytkownikowi w formie pozwalającej na jej pobranie, utrwalenie, wydrukowanie lub odtwarzanie w zwykłym toku czynności i będzie obejmowała:

a) treść planowanej zmiany,

b) datę wejścia zmiany w życie,

c) pouczenie o prawie Użytkownika do wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w ust. 4 poniżej.

 • W przypadku braku akceptacji zmiany, o której mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy do dnia wejścia zmiany w życie.
 • Wypowiedzenie Umowy może zostać przekazane Usługodawcy drogą elektroniczną na adres kontakt@onmyway.pl lub w formie pisemnej na adres Joanna Chmura, 02-972 Warszawa, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2/152.
 • W przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika Umowy na odpłatne Usługi, o którym mowa powyżej, przed zakończeniem trwania Abonamentu, Użytkownikowi przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanej części opłaty za Abonament, które może zostać zgłoszone Usługodawcy w sposób określony w ust. 5 powyżej.
 • Użytkownik jest związany zmianą, jeśli nie złoży wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 • W przypadku zaprzestania lub zawieszeniu świadczenia Usług odpłatnych, za okres ten Administrator nie jest uprawniony do żądania wynagrodzenia, a wpłacone przez Użytkownika z góry ulega na jego zgłoszenie stosownemu zwrotowi w terminie 14 dni od zaprzestania lub zawieszenia świadczenia Usług odpłatnych. Umowa na świadczenie Usług odpłatnych ulega automatycznemu rozwiązaniu, jeżeli nie zostaną one wznowione w terminie 30 dni. Do sytuacji opisanych niniejszym ust. 8 postanowienia ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Użytkownika może mu być dostarczany drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w Koncie Użytkownika lub inny wskazany przez Użytkownika) bez dodatkowych opłat.
 4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy, przy czym niniejszego postanowienia nie stosuje się do Użytkowników będących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.06.2023.

Załącznik do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Joanna Chmura, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2/152, 02-972 Warszawa

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

……………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy (zakupienia usługi):

Adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Zgadzam(-) się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy o świadczenie usługi za pośrednictwem rachunku bankowego numer**:

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej):

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić

(**) numer rachunku Konsumenta dla zwrotów ceny i kosztów odstąpienia od Umowy; nie dotyczy zamówień opłaconych przez płatności elektroniczne; Nie wypełniać w przypadku niewyrażania zgody

This site is registered on wpml.org as a development site.